ما هنامه زنبيل غم نشريه آزاد و غير وابسته به جريانهاي سياسي بوده و تنها و تنها به جيب و وقت غمکشان وابسته است

ما هنامه زنبيل غم نشريه آزاد و غير وابسته به جريانهاي سياسي بوده و تنها و تنها به جيب و وقت غمکشان وابسته است. اين نشريه در غم آلود ترين و طنزآلود ترين برهه تاريخ کشور غمستان، در عصر کيبل سواران و مهمانان نا خوانده اشان تاسيس شد که مصادف است به ٨١ حمل سال ١٣٧٦، که الي سه سال به غم کشي و زنبيل کشي خود ادامه داد. بعد از توقف کوتاه دور دوم زنبيل کشي خود را در اولين روزهاي القاعده دواني زماني آغاز نمود که هنوز چوکي داران انتصابي بن به چوکي هاي خود پرسه نزده بودند.

قسمي که از نام اين نشريه پيدا است به غم آفرينان و غم سازان غم چپه مينمايد و از جانبي غم مردم را غم کشي نموده برايشان خنده ميدهد.

اين نشريه در مدت کم در بين غمستاني ها جايگاه خاصي پيدا نمود که تا زنبيل غم يازدهم از هزار تيراژ به دو، سه ، پنج هزار بالا رفت .

گرچه غم کشان زنبيل غم با چندک گرفتن ، نيش زدن و انگلک نمودن چوکي داران زوردار ، نامدار داخلي و خارجي و قدقتک مردم با مشکلات زيادي روبرو شدند ولي با آن هم از خوانندگان يک زنبيل تمنا داريم که آنها مانند انجوهاي ما را در نيمه راه و نيمه کار رها ننمايند ، بار ديگر کمک کنند تا غمکشان بتوانند زنبيل غم را به زنبيل شادي مبدل سازند.